ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

         Số:163  /QĐ-UBND

 

              Hương Bình, ngày  2  tháng 7  năm  2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban biên tập

Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh xã Hương Bình

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

         

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 72/2013/ NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng;

          Căn cứ Quyết định số 19/ QĐ-STTTT, ngày 27/2/2017 của Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh, về việc hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí Thông tin và truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020;

          Căn cứ văn bản hướng dấn số 1099, UBND-VHTT, ngày 25/7/2017 của Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, về việc hoàn thiện tiêu chí Thông tin truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới, Quy chế hoạt động trạm truyền thanh xã,

Xét đề nghị Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Hương Bình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập của Trang thông tin điện tử  (sau đây gọi là Website) và Đài truyền thanh xã Hương Bình, thành phần gồm các ông (bà) có tên sau:

  1.

Ông:

Đặng Quốc Bảo,

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

  2.

Ông:

Trương Thị Tịnh,

Chủ tịch MTTQ xã

Phó ban

  3.

Bà:

Nguyễn Thị Nhung,

Công chức văn hóa

Phó ban trực

  4.

  5.

Bà: Bà:

Phan Thị Nhung,

Đặng Thị Phượng,

Văn phòng UBND xã

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

Ban viên

Ban viên

  6.

Ông:

Lê Xuân Oanh,

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Ban viên

  7.

Ông:

Lưu Văn Hùng,

Bí thư Đoàn Thanh niên

Ban viên

  8.

Ông:

Võ Quốc Trí,

Chủ tịch Hội nông dân

Ban viên

  9.

Ông:

Lê Hữu Phúc,

PBT ĐTN kiêm đài truyền thanh

Ban viên

10.

Ông:

Trương Anh Hùng,

Phó công an xã

Ban viên

Điều 2: Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm  và có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc cập nhật thông tin, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách để đưa lên Website xã Hương Bình,đài truyền thanh xã nhằm đảm bảo cho Website, đài truyền thanh xã được thường xuyên cập nhật, thông tin phong phú, đáp ứng nhu cầu người tìm hiểu thông tin, lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Website, đài truyền thanh.

Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được cấp từ nguồn ngân sách xã theo Kế hoạch hàng năm và các nguồn hợp pháp khác thu được trong quá trình hoạt động.

          Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Văn phòng UBND, các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND; UBMTTQ xã ;                                   CHỦ TỊCH

- Như điều 3;                              

- L­ưu: VP/ UBND.                  

                            

 

                                                                                 Đặng Quốc Bảo