DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Đặng Quốc Bảo

Chủ tịch

0962142559

dangbohb@gmail.com

 

2

Trần Văn Khoa

Phó chủ tịch

0977107266

tranvankhoa@gmail.com

 

 

 

                                                                                      Người lập danh sách

                                                                                                    ĐÃ KÝ

 

                                                                                              Nguyễn Thị Nhung